Myron Kataran

Myron Kataran

Lviv, Lviv, Ukraine

Recent Activity