Boguslaw Dobrowolski

Boguslaw Dobrowolski

Radom, Mazovsze, Poland

About Boguslaw DobrowolskiBogusław Dobrowolski

Urodzony w 1962 r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom w 1990 r. na wydziale Ceramiki i Szkła. Twórczość w dziedzinie ceramiki unikatowej, malarstwa i rzeźby.
W swej twórczości ceramicznej łączy zagadnienia rzeźby, malarstwa i grafiki.
Jego ceramiczne formy, misy, dzbany przybierają często abstrakcyjne bądź organiczne kształty, w których ważną rolę odgrywa barwa i faktura. Tworzone obiekty to również portrety, postacie ludzkie a także przetworzone przez wyobraźnie figury zwierząt.
Wewnętrzna potrzeba harmonii prowokuje artystę do dbałości o szczegół w zgodzie z zasadami ceramicznego warsztatu.

Udział w ważniejszych wystawach indywidualnych:

1990 – Dyplom, Galeria grupy Nie Tylko My, Wrocław
1996 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom
1999 – Galeria Aktyn, Warszawa
1999 – Galeria Prowincjonalna, Radom
2002 – Z OGNIA I ZIEMI.- Galeria Oranżeria, Orońsko
2004 - Miejskie Centrum Kultury EMPIK Radom
2004 – Relacje Artystycznych Przestrzeni - Muzeum Regionalne w Kozienicach
2004 – MOZER STUDIO, Łódź
2005 – Dom Kultury „Praga”, Warszawa
2011- Galeria Zielona, Busko
2012 – BWA Kielce
2015 – 25-lecie pracy twórczej, Galeria miejska Łaźnia, Radom
2017 – Wystawa Ceramiki w Małej Galerii, Nowy Sącz

Udział w ważniejszych wystawach zbiorowych:

1988, 1989 – Ceramika Młodych, Wrocław:
1995, 1996, 1997 - Przeglądy twórczości ZPAP, Radom
1997 -II Triennale Autoportretu, Radom
1998 – Prezentacje, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
1998 - Współczesna Sztuka Użytkowa, Daugaavpils (Łotwa)
1998, 2000, 2001 - Przeglądy twórczości ZPAP, Radom
2001 – „Przedwiośnie” Kielce (nagroda)
2000, 2002 – „Egeria”, Ostrów Wielkopolski
2001 – Swiss-pol Gallery, Will (Szwajcaria)
2002,2003 – „Przedwiośnie” Kielce
2002 – Przegląd twórczości ZPAP, Radom
2003- „Artyści z Warszawy” Halmstad, Szwecja
2003, 04,- Przegląd twórczości ZPAP, Radom
2003- IV Triennale Autoportretu, Radom
2007 – Wystawa Małych Form Ceramicznych, VIII Międzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos, Preludium, Warszawa
2008 - VIII Międzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos, Wiatr, Warszawa
2008 - Przedwiośnie, Kielce
2008,2009,2010,2011,2012 – Wystawa poplenerowa Lab-Oro, galeria Oranżeria, Orońsko
2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016 -Wystawa „Format maksymalny A4” Radom
2015 – Wystawa VII MPC Lab-Oro w Orońsku, Galeria ASP Wrocław
2016- Wystawa VII MPC Lab-Oro w Orońsku, Galeria Lipowa 3, Kraków
2016 - Od rozumu do wiary w Galerii na Emporach, Warszawa
2016 – Międzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos „Kolor”
2017 - Wystawa VIII MPC Lab-Oro CCU Wałbrzych,Nagroda Prezydenta Kielc w 24. konkursie „Przedwiośnie” (2001)
Nagroda Prezydenta Radomia (2015, z okazji 25-lecia pracy twórczej)
Zasłużony Działacz Kultury (2001r)
Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011r)
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015)


Education

the Academy of Fine Arts in Wroclaw. 1990r

Events

Bogusław Dobrowolski.

Participation in major individual exhibitions:

1990 - Diploma, Group Gallery Not Only Us, Wroclaw
1996 - Provincial Public Library, Radom
1999 - Aktyn Gallery, Warsaw
1999 - Provincial Gallery, Radom
2002 - WITH FIRE AND EARTH. - Oranżeria Gallery, Orońsko
2004 - Municipal Cultural Center EMPIK Radom
2004 - Artistic Space Relations - Regional Museum in Kozienice
2004 - MOZER STUDIO, Łódź
2005 - House of Culture "Praga", Warsaw
2011- Galeria Zielona, ​​Busko
2012 - BWA Kielce
2015 - 25th anniversary of creative work, City Gallery Łaźnia, Radom
2017 - Ceramics Exhibition in Mała Gallery, Nowy Sącz

Participation in major collective exhibitions:

1988, 1989 - Ceramika Młodych, Wrocław:
1995, 1996, 1997 - Review of works by ZPAP, Radom
1997 -II Triennial of Self-Portrait, Radom
1998 - Presentations, Polish Sculpture Center, Orońsko
1998 - Contemporary Decorative Art, Daugaavpils (Latvia)
1998, 2000, 2001 - Review of works by ZPAP, Radom
2001 - "Przedwiośnie" Kielce (award)
2000, 2002 - "Egeria", Ostrów Wielkopolski
2001 - Swiss-pol Gallery, Will (Switzerland)
2002,2003 - "Przedwiośnie" in Kielce
2002 - Review of works of ZPAP, Radom
2003- "Artists from Warsaw" Halmstad, Sweden
2003, 04, - Review of works of ZPAP, Radom
2003- IV Triennial of Self-Portrait, Radom
2007 - Exhibition of Small Ceramic Forms, 8th International Biennale of Ceramics of the Keramos Association, Preludium, Warsaw
2008 - VIII International Ceramics Biennale of the Keramos Association, Wiatr, Warsaw
2008 - Early spring, Kielce
2008,2009,2010,2011,2012 - Post-exhibition exhibition Lab-Oro, gallery Orangery, Oronsko
2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016 - "A4 maximum format" exhibition Radom
2015 - Exhibition VII MPC Lab-Oro in Orońsko, Galeria ASP Wrocław
2016- Exhibition VII MPC Lab-Oro in Orońsko, Galeria Lipowa 3, Kraków
2016 - From reason to faith in the Gallery on Emporas, Warsaw
2016 - International Ceramics Biennale of the Keramos Association "Kolor"
2017 - Exhibition VIII MPC Lab-Oro CCU Wałbrzych,Award of the President of Kielce in the 24th "Early spring" competition (2001)
The President of Radom Award (2015, on the occasion of the 25th anniversary of creative work)
Meritorious Cultural Activist (2001)
Well-deserved for Polish Culture (2011)
Silver Medal for Long-Term Service (2015)