Umurzak Shanov

Umurzak Shanov

Almaty city, Almaty region, Kazakhstan

Recent Activity