Yuriy Zadorozhnyy

Yuriy Zadorozhnyy Artworks

Back to profile

Mixed Media24 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,100

Prints from $40

Mixed Media24 W x 30 H x 1 D in

United States

$1,300

Prints from $40

Mixed Media24 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,050

Mixed Media24 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,050

Mixed Media24 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,050

Mixed Media24 W x 30 H x 1 D in

United States

$1,600

Prints from $40

Mixed Media30 W x 40 H x 1 D in

United States

$1,270

Paintings24 W x 36 H x 1 D in

United States

$900

Mixed Media30 W x 40 H x 1 D in

United States

$1,370

Mixed Media30 W x 40 H x 1 D in

United States

$1,370

Paintings36 W x 48 H x 1 D in

United States

$1,070

Paintings40 W x 30 H x 0.5 D in

United States

$1,100

Prints from $40

Paintings30 W x 40 H x 0.5 D in

United States

$1,000

Prints from $40

Photography17 W x 10 H x 0.1 D in

United States

$545

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

United States

$1,370

Prints from $40

Sculpture8 W x 11 H x 1.5 D in

United States

$715

Sculpture8 W x 11 H x 1.5 D in

United States

$715

Sculpture8 W x 11 H x 1.5 D in

United States

$715

Sculpture8 W x 11 H x 1.5 D in

United States

$715

Sculpture7 W x 12 H x 1.5 D in

United States

$495

Sculpture11 W x 9.5 H x 1.5 D in

United States

$715

Photography20 W x 36 H x 1 D in

United States

$190

Prints from $40

Paintings48 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,370

Prints from $40

Paintings72 W x 48 H x 1 D in

United States

$2,010

Collage24 W x 24 H x 1 D in

Sold

United States

$980

Prints from $40

Collage30 W x 40 H x 1 D in

Sold

United States

$1,100

Prints from $95

Collage24 W x 30 H x 1 D in

United States

$2,810

Collage48 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,370

Prints from $95

Sculpture14 W x 19 H x 2 D in

United States

$980

Collage30 W x 40 H x 1 D in

United States

$1,370

Collage30 W x 40 H x 1 D in

United States

$1,370

Paintings36 W x 48 H x 1 D in

United States

$970

Prints from $95

Collage24 W x 24 H x 1 D in

United States

$630

Prints from $40

Sculpture9 W x 11 H x 3 D in

Sold

United States

$880

Collage30 W x 40 H x 1.5 D in

Sold

United States

$1,220

Collage24 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,000

Paintings36 W x 48 H x 1.5 D in

Sold

United States

$1,170

Collage24 W x 24 H x 1.5 D in

United States

$680

Paintings24 W x 24 H x 1 D in

United States

$680

Paintings30 W x 40 H x 1 D in

United States

$900

Collage36 W x 36 H x 1 D in

United States

$750

Prints from $40

Collage36 W x 48 H x 1 D in

United States

$500

Prints from $95

Collage36 W x 36 H x 1 D in

United States

$900

Prints from $40

Collage30 W x 40 H x 1 D in

United States

$580

Prints from $95

Paintings30 W x 40 H x 1 D in

United States

$700

Prints from $95

Collage18 W x 24 H x 1 D in

Sold

United States

$565

Prints from $40

Collage30 W x 40 H x 1 D in

United States

$165

Paintings36 W x 36 H x 1 D in

United States

$750

Collage18 W x 24 H x 1 D in

Sold

United States

$195

Collage18 W x 24 H x 1 D in

United States

$195

Paintings36 W x 48 H x 1 D in

United States

$1,070

Prints from $51

Collage18 W x 24 H x 1 D in

Sold

United States

$345

Prints from $40

Collage24 W x 30 H x 1 D in

Sold

United States

$680

Collage36 W x 36 H x 1 D in

Sold

United States

$1,370

Paintings36 W x 48 H x 1 D in

United States

$1,070

Paintings36 W x 48 H x 1 D in

United States

$800

Prints from $40

Collage24 W x 36 H x 2 D in

United States

$650

Paintings24 W x 36 H x 1 D in

Sold

United States

$530

Prints from $48

Collage24 W x 36 H x 1 D in

United States

$215

Paintings24 W x 36 H x 1 D in

United States

$185

Paintings36 W x 48 H x 1 D in

United States

$1,369

Collage36 W x 36 H x 1 D in

United States

$800

Collage30 W x 30 H x 1 D in

United States

$365

Drawings24 W x 36 H x 1 D in

United States

$245

Prints from $40

Paintings24 W x 36 H x 1 D in

United States

$245

Paintings36 W x 36 H x 1 D in

United States

$900

Paintings30 W x 30 H x 1 D in

United States

$580

Paintings36 W x 24 H x 1 D in

United States

$215

Paintings30 W x 40 H x 1 D in

United States

$1,470

Collage24 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,400

Paintings36 W x 36 H x 1 D in

United States

$2,760

Collage36 W x 36 H x 1 D in

United States

$1,520

Photography36 W x 20 H x 0.1 D in

United States

$140

Prints from $40

Photography20 W x 36 H x 0.1 D in

United States

$340

Prints from $40

Photography20 W x 18 H x 1 D in

United States

$140

Collage24 W x 36 H x 1 D in

United States

$900

Prints from $40

Photography30 W x 42 H x 1 D in

United States

$140

Prints from $40

Photography20 W x 12 H x 1 D in

United States

$135


1 - 78 artworks

100 Results Per Page